معرفی

مشخصات فردی

مرضیه باقرکاظمی

نام - نام خانوادگی : مرضیه   باقرکاظمی

پست الکترونیکی : m_bagherkazemi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علامه طباطبائی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علامه طباطبائی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علامه طباطبائی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آموزش زبان انگلیسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 6

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-07-01

مرضیه باقرکاظمی
مرضیه باقرکاظمی

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
مرتبه علمی :
    استادیار
^